Postup pre získanie preukazu LŠZ (SFUL)Info a legislatíva

Našim zámerom je, aby uchádzač o letecký výcvik získal kvalitné teoretické vedomosti zo základov a pravidiel lietania, úspešne vykonal a dokončil praktický výcvik a úspešnou záverečnou skúškou získal preukaz spôsobilosti pilota Lietajúcich Športových Zariadení (LŠZ).

Podmienkou pre zaradenie do praktického leteckého výcviku je dovŕšenie veku 16 rokov. V prípade osôb mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Žiadateľ o zaradenie do praktického leteckého výcviku musí absolvovať vstupné lekársku prehliadku v poverenom zdravotníckom zariadení za účelom získania zdravotnej spôsobilosti min. 2. triedy.

Postup leteckého výcviku:

Teoretická príprava pozostáva z 50 – 60 hodín, na ktorých uchádzač získa dôležité informácie z oblasti, aerodynamiky a mechaniky letu, priestorovej navigácie, komunikácie, meteorológie, ako aj poznatky o avionických systémoch, osvojí si konštrukciu a stavbu lietadiel, prevádzkové postupy lietania, leteckú frazeológiu a základnú leteckú legislatívu. Po preskúšaní z teoretických vedomostí sa absolventovi vystaví žiacky preukaz.

Po úspešnom zvládnutí teoretickej prípravy a absolvovaní základného leteckého výcviku, pristúpi žiak k teoretickej skúške vo výcvikovom stredisku Slovenskej federácie ultraľahkého lietania (SFUL). Po úspešnom absolvovaní frekventant pristupuje k záverečnej praktickej pilotnej skúške, ktorú vykoná u hlavného letového inšpektora SFUL a získa preukaz spôsobilosti "Pilot LŠZ" (Lietajúcich Športových Zariadení).